دوشنبه, 1 آبان 1396
رو عنوان : گزارش بررسی های انجام شده مرکز آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی اهواز در خصوص نیازسنجی از پزشکان عمومی در خصوص دوره های باز آموزی در سال 1395
عنوان : گزارش بررسی های انجام شده مركز آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشكی اهواز در خصوص نیازسنجی از پزشكان عمومی در خصوص دوره های باز آموزی در سال 1395
زير عنوان : گزارش بررسی های انجام شده مرکز آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی اهواز در خصوص نیازسنجی از پزشکان عمومی در خصوص دوره های باز آموزی در سال 1395
کد خبر : ۶۲۷۱۹
تاريخ :
 ۱۳۹۶/۰۳/۰۸ 
ساعت : ۱۳:۴:۴۴

مرکز آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی اهواز، در خصوص پاسخ به نیازهای علمی- آموزشی مشمولین و ارتقای کیفی خدمات و نیز افزایش انگیزه در فراگیران و آموزش دهندگان برای شرکت و نیز ارائه یک برنامه مطلوب، در سال 1395 از کلیه پزشکان عمومی مشمول خود، در این زمینه نیازسنجی به عمل آورد که نتایج آن به شرح زیر گزارش می شود:

*با توجه به بررسی های انجام شده در مورد میزان علاقمندی و اولویت برنامه ها و دوره های آموزشی پیشنهادی، بالاترین میزان علاقه از 19 برنامه پیشنهادی به برنامه آموزشی بیماری های پوست و کمترین به برنامه طب کار اظهار شده(جدول شماره 1)، همچنین اولویت ده گانه برنامه های پیشنهادی بالاترین اولویت مربوط به دوره آموزشی اورژانس بیماری های داخلی و پایین ترین اولویت  به پزشکی قانونی اعلام شده است(جدول شماره 2).


آنچه از مجموع پژوهش می توان نتیجه گیری کرد این است که تمایل و علاقمندی مشمولین به برنامه های پیشنهادی متفاوت از اولویت های ذکر شده می باشد و نشان می دهند علاقمندی جدای از نیاز و احساس اولویت در کسب آموزش های دوره های باز آموزی می باشد .

در یک جمع بندی کلی، بدست آمدن اولویت 10 گانه برنامه های پیشنهادی و تاکید شرکت کنندگان به ارائه برنامه هایی با اولویت بالا مرکز آموزش مداوم را مقید به ارائه برنامه برای بالاترین اولویت ها می نمایند. طی این پژوهش میزان علاقمندی به دوره های ارائه شده نیز می تواند ما را در ارائه دوره های متناسب با نظر شرکت کنندگان یاری نماید. در انتها نشان داده شده که در بین 19 برنامه پیشنهادی اکثر برنامه های با اولویت بالا با علاقمندی شرکت کنندگان در برنامه تطابق داشته است . با توجه به نتایج پیشنهاد می گرددکه ارائه برنامه ها بر اساس اولویت ها و در صورت امکان با در نظر گرفتن علاقمندی
 صورت پذیرد.

بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8