دوشنبه, 1 آبان 1396
رو عنوان : برگزاری کنفرانس علمی یکروزه دیابت در روزه داری
عنوان : كنفرانس علمی یكروزه دیابت در روزه داری برگزار شد
زير عنوان : کنفرانس علمی یکروزه دیابت در روزه داری برگزار شد
کد خبر : ۶۲۸۴۷
تاريخ :
 ۱۳۹۶/۰۳/۱۷ 
ساعت : ۱۰:۱۷:۳۳

برگزاری کنفرانس علمی یک روزه دیابت وروزه داری

به گزارش مرکز آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپوراهواز ،این کنفرانس درمورخه 10/3/96با هدف شناسایی بیماران مجاز به روزه داری درماه مبارک رمضان بویژه بیماران دیابت ونیز آشنایی وآموزش این بیماران دررابطه با عوارض بیماری دیابت وهمچنین آموزش های لازم جهت کنترل قند وتغذیه مناسب واستفاده از گلوکومتر وآشنایی با شرایطی است که درآن باید به روزه داری خاتمه داده شود. دراین کنفرانس با حضور160نفر ازپرستاران وپزشکان ودیگرافراد حاضردرسالن شریف زاده بیمارستان گلستان برگزار گردید .خانم دکترذاکرکیش فوق تخصص غدددراین کنفرانس اعلام نموده اندبیماری دیابت از شایعتریرین بیماریهای اندوکرین بوده که متاسفانه شیوع آن در2تا3دهه اخیر افزایش یافته است ازطرفی بیش از5/1میلیلرد مسلمان درسراسر دنیا وجود دارندکه عمده انها درماه رمضان روزه می گیرند.روزه داری درماه رمضان با خطراتی مثل هیپوگلیسمی هیپرگلسیمی DKAو(دهیدراتاسیون وترمبوزهمراه است) بنابراین درصورتی که بیماردیابتی تمایل به روزه داری درماه مبارک رمضان رادارد لازم است توسط پزشک مربوطه مورد ارزیابی ازنظر خطر موارد گفته شده قرارگیردوارزیابی شود,ایا مجاز به روزه داری هست یا نه؟

هدف ازاین سمینار شناسایی بیمارانمجازبه روزه داری درماه مبارک ونیزآشنایی وآموزش این بیماری دررابطه با عوارضذکرشده ونیز آموزش های لازم جهت کنترل قندوتغذیه مناسب وروش مناسب استفاده ازگلوکومتروآشنایی باشرایطی است که درآن بایدبه روزه داری خاتمه داد.بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8