رو عنوان : برگزاری دوره آموزشی کوتاه مدت حرفه ای سوءمصرف مواد مخدر
عنوان : برگزاری دوره آموزشی كوتاه مدت حرفه ای سوءمصرف مواد مخدر
زير عنوان : دوره کوتاه مدت حرفه ای سوءمصرف مواد مخدر ویژه پزشکان عمومی
کد خبر : ۶۵۰۷۵
تاريخ :
 ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ 
ساعت : ۱۱:۷:۵۲

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

به گزارش مدیر مرکز آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی اهواز دوره آموزشی درمان دارویی سوءمصرف مواد ویژه پزشکان عمومی ازتاریخ 11/6/96لغایت22/6/96به مدت ده روز توسط مرکز  آموزش مداوم دانشگاه با همکاری معاونت درمان دانشگاه درمحل کارگاههای مرکزآموزش مداوم برگزارگردید.دراین دوره که به منظور کسب مهارت های درمانی سوء مصرف موادمخدرجهت پزشکان عمومی وشاغل درطرح پزشک خانواده وفعالیت آنان درمراکز درمانی سوءمصرف مواد وهمچنین افزایش سطح دانش ومهارتهای علمی رفتاری با بیماران سوءمصرف موادمخدرانجام گردید. مباحث علمی ازجمله انواع مواد واپیدمیولوژی اعتیاد وبیولوژی اعتیادوآموزش خانواده ،درمانهای نگهدارنده با متادون وارزیابی بیماران وبرنامه ریزی مراقبت ازبیماران ،آشنایی بادرمانهای غیردارویی وجایگزینی وکاهش آسیب مراکز درمان اجباری ،مصاحبه انگیزشی ومسمومیت و "اوردوز" ،سم زدایی ومباحث دیگرمرتبط با برنامه ارائه گردید.این برنامه باسخنرانی اساتیدمحترم وحضور50نفرازپزشکان با پرسش وپاسخ حاضرین به پایان رسید.

 
بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0